Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Végrendelet

A végintézkedésnek három módja lehetséges: végrendelet, az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás. A hétköznapi életben végintézkedésen végrendelet tételét értjük, ez egyértelműen a végintézkedés legismertebb és leggyakoribb formája.

A végrendelet törvény által elismert típusai:

- a közvégrendelet,
- az írásbeli magánvégrendelet, és
- a szóbeli végrendelet.

Végrendelkezni csak személyesen lehet. Korlátozottan cselekvőképes személy csak közvégrendeletet tehet; végrendelete érvényességéhez sem a törvényes képviselő hozzájárulása, sem a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges. A vak, az írástudatlan, továbbá az, aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásbeli magánvégrendeletet nem tehet. Két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen.

A végrendelet érvénytelenségére, illetőleg hatálytalanságára csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség, illetőleg a hatálytalanság megállapítása esetében maga örököl vagy tehertől mentesül. A végrendelet érvénytelenségének, illetőleg hatálytalanságának megállapítására irányuló igényét a jogosult bármikor érvényesítheti.

Közvégrendeletet közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni. Alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességét szabályozó rendelkezések irányadók.

Nem lehet érvényesen közvégrendeletet tenni olyan személy előtt, aki a végrendelkezőnek vagy a végrendelkező házastársának, bejegyzett élettársának hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka. Érvénytelen az a juttatás, amely a közvégrendelet tételében közreműködő személy, valamint ennek hozzátartozója, gyámja, gondnoka, gyámoltja vagy gondnokoltja javára szól.

Az írásbeli magánvégrendeletet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud. Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja (a gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik).

Az írásbeli magánvégrendelettel szemben támasztott alapvető követelmények:

a)     a végrendeleti minőségnek, keltének helye és ideje magából az okiratból ki kell, hogy tűnjön,
b)     a végrendelkező
         -  elejétől végig maga írja és aláírja; vagy
         -  két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy
         -  ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét
            esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével aláírják; vagy
         -  aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen
            letétbe helyezi.
c)    A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták
       folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és - ha a végrendelet érvényességéhez tanúk
       alkalmazása szükséges - mindkét tanú aláírásával.

Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta. A tanú, illetőleg a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelkezésnél - rajta kívül - két tanú működött közre.

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető rendkívüli helyzetben van, és írásbeli végrendeletet egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne. A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelemben szóval előadja, és ez alkalommal kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete.

A szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül legalább három hónapon át nehézség nélkül alkothatott volna más alakban végrendeletet.

Végrendelkezéssel kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.