Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Budapesten, Gödöllőn és Online ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárás a lejárt pénzkövetelések behajtásának gyors és költségkímélő eszköze, célja a per megelőzése, a jogvita peren kívüli rendezése, illetőleg a per előkészítése. Kibocsátása korábban a bíróságok hatáskörébe tartozott, ma már ebben az ügyben is a közjegyzők járnak el.

A kérelmet az ügyvéd elektronikus úton küldi meg a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, amely azt – a díj beérkezése után – a kijelölt közjegyzőhöz továbbítja. A közjegyző a feltételek teljesülése esetén a fizetési meghagyást a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül kibocsátja, és papír alapon, postai úton küldi meg az adósnak.

A közjegyző eljárásának a fizetési meghagyás kibocsátása körében ugyanaz a hatálya, mint a helyi bíróságnak. A közjegyző által hozott végzés azonos erejű, mint a helyi bíróság végzése. A fizetési meghagyás kibocsátására valamennyi közjegyző az ország egész területére általános illetékességgel rendelkezik.

A fizetési meghagyás kibocsátásának feltételei:

Kizárt a fizetési meghagyásos eljárás, és a követelést csak polgári (vagy munkaügyi) per útján lehet érvényesíteni:

  1. ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi lakóhelye, vagy tartózkodási helye,      illetve székhelye vagy képviselete;
  2. ha a munkaviszonyból (közalkalmazotti, köztisztviselői stb. jogviszonyból) származó     követelés a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése, vagy a jogviszony      vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, vagy fegyelmi jogkövetkezmény;
  3. továbbá nem érvényesíthető ilyen módon a négyszázmillió forintot meghaladó      követelés, kivéve, ha részletekben történik az érvényesítése.

A jogosult nem indíthat pert, csak fizetési meghagyással érvényesítheti igényét, ha a követelés az 1.000.000.- Ft pertárgyértéket (tőkeösszeget) nem haladja meg, feltéve hogy

  1. a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye     vagy képviselete (azaz idézési címe) és
  2. a pénzkövetelés nem munkaviszonyból (közalkalmazotti, közszolgálati stb. jogviszonyból) ered.

Ha a kötelezettnek nincs belföldi idézési címe, akkor 1 millió forint alatti követelést is csak perben lehet vele szemben érvényesíteni.

Ha a követelés munkaviszonyból ered, és nincs eleve kizárva a fizetési meghagyásssal érvényesíthető pénzkövetelési körből, akkor a jogosult ilyen kis pertárgy érték esetében is szabadon választhat a fizetési meghagyásos eljárás és a peres eljárás között.

Minden más esetben a pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés fizetési meghagyás útján is érvényesíthető, nem feltétlenül kell tehát a jogosultnak peres eljárást indítania, de választhatja az igényérvényesítésnek azt az útját is.

Ellentmondás

A fizetési meghagyás elleni jogorvoslat - az ellentmondás. A fizetési meghagyás ellen fellebbezésnek nincs helye, hanem a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül a kötelezett a kibocsátott fizetési meghagyással szemben a közjegyzőnél ellentmondással élhet. Az elkésett vagy nem megfelelő tartalmú ellentmondást a közjegyző elutasítja.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás – az ellentmondással érintett részben – perré alakul át. A jogosultnak a peres eljárás illetékét le kell rónia és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait elő kell adnia, illetve bizonyítékait elő kell terjesztenie, mert ellenkező esetben a bíróság a pert megszünteti.

A fizetési meghagyás jogerőre emelkedése

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, vagy az ellentmondást a közjegyző elutasította, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és azonnal végrehajthatóvá válik.

A fizetési meghagyásos eljárásban fizetendő díjak

A fizetési meghagyásos eljárás díja a követelés 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint.

Az eljárási díjat - főszabály szerint - a jogosult az eljárás megindításakor köteles megfizetni, és azt majd a jogerős fizetési meghagyás alapján a kötelezettnek kell viselnie.

A kérelmező – vagyoni-jövedelmi helyzetére hivatkozással – a fizetési meghagyásal együtt személyi költségfeljegyzési jog iránti kérelmet is előterjeszthet, amely alapján mentesülhet az eljárás díjának előzetes megfizetése alól.

Szintén díjköteles (a fizetési meghagyás kibocsátásán túl) a jogerős fizetési meghagyás alapján történő végrehajtás elrendelése. Ennek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint. A végrehajtási díjat a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli, mivel azt végrehajtási költségként kell behajtani.

Fizetési meghagyással kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Kérjen konzultációs időpontot a +36 30 914 18 91-as telefonszámon.